Archive for » Styczeń, 2013 «

Nowe dokumenty Financial Action Task Group (FATF)

Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie dokumenty FATF w języku polskim

1. Publiczne Oświadczenie FATF – 19 października 2012 r.
2. Poprawa Międzynarodowej Zgodności Standardów AML/CFT: proces w toku – 19 października 2012r.

Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) jest organizacją ustanawiającą międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu (AML/CFT). Jej publikacje dostępne są w polskiej wersji językowej w zakładce FATF

Category: Uncategorized  Comments off

Wyjaśnienia MF w zakresie podatku VAT

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Zmiany te wynikają przede wszystkim z:

1. ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342),

2. ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456),

3. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1382),

4. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1428),

5. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1550),

6. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz podatku należnego (Dz. U. poz. 1451),

7. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1485),

8. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 1528).

wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczą
najważniejszych zmian w zakresie podatku VAT od stycznia 2013 roku

Zmiany w zakresie fakturowania od 01.01.2013

obowiązki w zakresie ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy fiskalnej

Category: Uncategorized  Comments off

Przeciwdziałanie zatorom- nowe rozwiązania deregulacyjne

W Dzienniku Ustaw z 2012 r., poz. 1342, opublikowana została ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, obowiązujących od 01.01.2013 roku.

Ustawa deregulacyjna nowelizuje ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397, z późn. zm.), wprowadzając rozwiązanie w zakresie podatków dochodowych polegające na obowiązku dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony, a w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni – nieuregulowania jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodów (dalej: kosztów podatkowych).

W zakresie podatku VAT obowiązuje limit 150 dni

więcej informacji oraz wyjaśnienia dostępne na stronie Ministerstwa Finansów

Category: Uncategorized  Comments off

Narodowy Program Przedsiębiorczości

Pomoc początkującym przedsiębiorcom oraz możliwość wzięcia udziału w konkursie o nagrodę pieniężną w wysokości 60 000 zł proponuje państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w swoim programie Narodowy Program Przedsiębiorczości. Możliwość działania pod „opieką” oraz parasol ochronny roztacza PARP. W przeciwieństwie do przodków, którzy sami musieli sobie dawać radę z rozwojem przedsiębiorstwa i wykazać większą kreatywnością osoby działające pod PARP-em uzyskują pełną pomoc bez większego wysiłku.
Konkurs oferowany jest w dwóch kategoriach
– dla młodych wstępujących w wieku od 18-29 roku życia
– oraz dojrzałych zawodowo mieszkańców miejscowości powyżej 50 tys w wieku 30-49 lat.
Dodatkowo zostanie rozpisany konkurs dla dla przedsiębiorców 30+ w miastach do 50 tys mieszkańców.

więcej informacji oraz możliwość przystąpienia do konkursu na stronie Narodowego Programu Przedsiębiorczości

Category: Uncategorized  Comments off